foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

ปั้น 'สัตหีบโมเดล'!! ดึง 'อาชีวะ' สร้างงานใน 'อีอีซี

 

ปั้น 'สัตหีบโมเดล'!! ดึง 'อาชีวะ' สร้างงานใน 'อีอีซี' 22 February 2018

 

สัตหีบโมเดล’ ถือเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบในแผนดังกล่าวแล้ว เพื่อนำมาเป็นโมเดลต้นแบบในการสร้างบุคลากรให้เพียงพอ รองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะ โดยคาดว่า จะมีความต้องการอัตราแรงงานมากถึง 1 แสนอัตรา โดยมี ‘วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ’ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบที่ถูกหยิบยกชื่อ และรูปแบบการเรียนการสอนมาใช้ต่อยอดขยายผลไปอีก 11 วิทยาลัยอาชีวะ รวมเป็น 12 วิทยาลัยอาชีวะ ที่ร่วมนำร่อง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, วิทยาลัยเทคนิคพัทยา, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี, วิทยาลัยเทคนิคตราด, วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา, วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว, วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา), วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กำหนดหลักสูตรนิวเอสเคิร์ฟ ภารกิจของแต่ละวิทยาลัย มีหน้าที่ คือ ‘คัดสรรสาขาวิชา’ ที่สถาบันตัวเองมีความเชี่ยวชาญพิเศษ ดึงออกมาร่วมใน ‘สัตหีบโมเดล’ โดยจะมีองค์กรวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการใน ‘อีอีซี’ ที่มีเครื่องมือ มีความชำนาญในสาขาวิชานั้น ๆ และมีความต้องการบุคลากรในสาขาวิชา เข้ามาร่วมออกแบบหลักสูตร อย่างเช่น ‘วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ’ ในเบื้องต้น เลือกสาขาช่างอากาศยาน สาขาระบบขนส่งทางราง สาขาตรวจสอบโดยไม่ทำลาย สาขาเมแคทรอนิกส์ ส่วน ‘วิทยาลัยเทคนิคพัทยา’ เลือกสาขาหุ่นยนต์และแขนกล และสาขาระบบขนส่งทางราง ก็จะถูกยกระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลาดอีอีซีมากขึ้น ลำดับต่อไป เมื่อวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหลักสูตรการเรียนการสอน จะมี ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ ของแต่ละสถานประกอบการเข้ามาเป็นครูพิเศษหรือวิทยากรอบรมให้กับสถานศึกษา ในกรณีที่สาขาวิชานั้นยังขาดครูอาจารย์ที่มีความชำนาญ

Read more: ปั้น 'สัตหีบโมเดล'!! ดึง 'อาชีวะ' สร้างงานใน 'อีอีซี

เลขาธิการมอบนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

เลขาธิการมอบนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 400 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด / ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาภาค อาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน โดยแจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติประกาศรับนักเรียน นักศึกษา สอศ. ปีการศึกษา 2561 ซึ่งขณะนี้แผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมองค์กรหลักรับทราบเกี่ยวกับแผนเพิ่มนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 % จากปีการศึกษา 2560 หรือประมาณ 15,000 คน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ทุก ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการวางแผนรับเด็กระดับมัธยมปลาย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในจังหวัด และให้ทุกอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) วางแผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561ร่วมกันระหว่างสถานศึกษารัฐและเอกชน โดยดูจากผลการรับนักเรียน ต้องเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2560 พร้อมทั้งให้ทุก อศจ. เสนอบรรจุวาระเรื่องแผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมเพื่อให้ กศจ. รับทราบ สำหรับการกำหนดแนวทางปฏิบัติต้องให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาจากกลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่ศึกษาต่อ ให้มาเรียนสายอาชีพ เน้นหารายได้ระหว่างเรียน มีหอพัก มีงานทำ และสาขาวิชาที่รัฐและเอกชน ซ้ำซ้อนกันในพื้นที่เดียวกันให้ปรับแก้ ให้รัฐประกาศรับสมัครเท่าเดิมในปี 2560 ซึ่งสอศ. ในส่วนกลางทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียน โดยใช้งบ Rebanding ประชารัฐ ทั้งนี้แต่ละ อศจ. สามารถนำสื่อไปใช้ได้ โดย อศจ. ทำประชาพันธ์รับสมัครนักเรียนในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ไม่มีการแบ่งแยกรัฐและเอกชน สถานศึกษารัฐเน้นเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน หรือสาขาที่ใช้การลงทุนสูง กำหนดการรับสมัครก่อนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 7 วันและกำหนดวันสอบพร้อมกับ สพฐ. อีกทั้ง สอศ. ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขอให้สนับสนุนการแนะแนวในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งขอความร่วมมือ สพฐ. ให้อาชีวศึกษาเข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ เลขาธิการกล่าวปิดท้าย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 10 มกราคม 2561

 

Read more: เลขาธิการมอบนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ไขปริศนา!! หลุมดำ“อาชีวะไทย”

เด็กอาชีวะยกพวกตีกันถึงขั้นตาย!! ทางออกไม่ใช่"ยุบสถานศึกษา"หรือ"ย้ายผู้บริหาร"ง่ายไปปะ...ติดตาม...ไขปริศนา!! หลุมดำ“อาชีวะไทย”กับ"คม ชัด ลึก"

          เราต่างทราบกันดีว่าประเทศไทยคนไทยนั้น “บ้าปริญญา”แห่เรียนปริญญาตรี โท เอก กัน ทั้งๆ ที่หลายคน โดยเฉพาะนักการเมืองใช้วิธีซื้อมาแปะข้างฝา เรามีมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษา 200-300 แห่ง และตอนนี้มี oversupply คือระดับปริญญาตรี แต่ละปีมหาวิทยาลัยต้องการรับนักศึกษาราว 140,000 คน แต่เด็กนักเรียนที่สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีเพียง70,000-80,000 คน

Read more: ไขปริศนา!! หลุมดำ“อาชีวะไทย”

เปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน 2 เดือน ผลิตเด็กอาชีวะ 4.0

“ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” จากหมอจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นเป็นรัฐมนตรีศึกษาฯ(ตอนที่1) : เปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน 2 เดือน ผลิตเด็กอาชีวะ 4.0

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นการสนทนาที่ยาวกว่า 2 ชั่วโมง กับการเล่าเรื่องราวที่ได้ทำมาในห้วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้มีอาชีพหมอจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ประจำอยู่ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อถูกทาบทามให้มาเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อมาพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ แต่ทำได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ ก็ต้องมารับหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และล่าสุดได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเต็มตัว กับสารพัดโจทย์ที่ต้องแก้เกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย เดิมทีก่อนมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ นพ.ธีระเกียรติ ไปๆ มาๆ กรุงเทพฯ-ลอนดอน ไม่มีบ้านอยู่กรุงเทพฯ เมื่อต้องรับบทบาทรัฐมนตรี มารับเงินเดือนเดือนละ 70,000 บาท/เดือน พร้อมค่าเลี้ยงรับรอง 40,000 บาท/เดือน เพื่อบริหารเงินงบประมาณปีละกว่า 500,000 ล้านบาท ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็ยังไม่มีบ้านอยู่ ได้แต่เป็นเพียงผู้อาศัย

Read more: เปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน 2 เดือน ผลิตเด็กอาชีวะ 4.0

แผนพัฒนาอาชีวศึกษา 20 ปี

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560-2579 โดยมี 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนาประเทศ 2.พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 3.ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 5.เพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 6.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา และ 7.ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง และยังมีอีก 5 พันธกิจ ประกอบด้วย 1.การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 2.ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา4.พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ 5.พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

“สอศ.ถือเป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ ดังนั้นการจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งการยกระดับงานอาชีวศึกษาในอนาคตจะยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม ความร่วมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณวิชาชีพ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่การเป็นอาชีวะระดับสากล” เลขาธิการ กอศ.กล่าว
  ... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/542599

 

Read more: แผนพัฒนาอาชีวศึกษา 20 ปี

เลขาธิการ กอศ.คนใหม่ เจาะปัญหาทวิศึกษา

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  กล่าว ตนจะเดินหน้าสายต่อนโยบายของรัฐบาล ในการทำให้อาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยตนได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้กลับไปดูแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และให้จัดทำเป็นปฏิทินการทำงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนการทำงานมีความคืบหน้าและเห็นผลอย่างไรบ้าง เพื่อรายงานต่อพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบ  นอกจากนี้ก็จะมาดูว่างานที่ทำมาแล้ว มีเรื่องใดที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทวิศึกษา  ที่สอศ.ทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เด็กในโรงเรียนมัธยม เมื่อเข้าร่วมโครงการก็มักจะสมัครเข้าร่วมโครงการแบบยกชั้นเรียน ซึ่งเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการออกกลางคันเกิดขึ้น เป็นต้น

Read more: เลขาธิการ กอศ.คนใหม่ เจาะปัญหาทวิศึกษา

อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล

นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และ มร.โทมัส บรูโน่ ไมเออร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์โฮเต็ล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดิ เอกซ์พลอเลอร์ (The Explorer) รุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับไมเนอร์โฮเต็ล ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท ทั้งนี้ นายอกนิษฐ์กล่าวว่า สอศ.ทำความร่วมมือกับไมเนอร์โฮเต็ล จัดโครงการ The Explorers โดยในระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการระดับสากล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก Australian Qualification Framework ประกอบกับการฝึกประสบการณ์กับครูฝึกในสถานประกอบการจริง และได้รับการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษกับครูสอนภาษาโดยตรง โดยโครงการได้พัฒนาหลักสูตรจากหลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) รูปแบบ 70:20:10 โดยร้อยละ 70 ของหลักสูตรคือการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านการดูแลของครูฝึก ร้อยละ 20 ผ่านการเรียนเชิงทฤษฎีจากระบบออนไลน์ และอีกร้อยละ 10 คือการพบหัวหน้าโครงการเพื่อการประเมินและติดตามผลการเรียน เมื่อจบโครงการ นอกจากนักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิจากสถานศึกษาแล้วยังได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริการระดับ 3 จากประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เพื่อเทียบเคียงคุณวุฒิ หากมีความประสงค์จะศึกษาในระดับ 4 และสูงกว่าของออสเตรเลียได้ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จจากโครงการนี้จำนวน 13 คน และไมเนอร์โฮเต็ลรับเข้าทำงานต่อทันทีจำนวน 12 คน โดยนักศึกษา 6 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท นักศึกษา 5 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และนักศึกษา 1 คนเข้าร่วมกับโรงแรมอวานี่ขอนแก่น คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ และอีก 1 คนประสงค์ที่จะศึกษาต่อ

Read more: อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล

เวทีฝีมือแรงงานอาเซียนปลุกอาชีวะปรับหลักสูตรใหม่

นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการที่ทีมเยาวชนไทยที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซียคว้า 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดงว่า เหรียญทองที่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่  เพราะต้องต่อสู้กับชาติต่างๆ โดยเฉพาะมาเลเซียเจ้าภาพที่มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างมากเพื่อเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้ อย่างไรก็ตามตนก็รู้สึกพอใจ เพราะในจำนวนเหรียญทองนั้นเป็นเด็กจากอาชีวะถึง 2 เหรียญทอง คือ นายอดิรุจ สีสัน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค(วท.)นนทบุรี ได้รับเหรียญทองสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม และนายศุภกิจ ภู่แดงเชือก วท.นครราชสีมา สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีน.ส.ธัญพร ขัดทา วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.)เชียงใหม่ ได้เหรียญทองแดง สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

Read more: เวทีฝีมือแรงงานอาเซียนปลุกอาชีวะปรับหลักสูตรใหม่

เชื่อมือ"สุเทพ"สานงานอาชีวศึกษา

            

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ตนจะไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้ฝากกงานให้ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)สานต่อนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาล และ ศธ. โดยไม่ต้องกังวลว่างานอาชีวะจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมางานของ สอศ.ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้รับการยอมรับจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เราผลิตคนได้ตรงกับความต้องการของภาครัฐและตอบโจทย์ประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยสนับสนุนงบประมาณทำให้ภาพลักษณ์อาชีวศึกษาดีขึ้นตามลำดับจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในปีงบประมาณ 2560 ก็ขอให้ทำงานตามยุทธศาสตร์ที่สอศ.ได้วางไว้อย่างเต็มที่

Read more: เชื่อมือ"สุเทพ"สานงานอาชีวศึกษา

ทุนฝีมือชนคนสร้างชาติ พัฒนาอาชีวะ

ทุนฝีมือชนคนสร้างชาติ พัฒนาอาชีวะ
 
 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่ยุค 4.0 โครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไปจากการเพิ่มมูลค่าไปสู่การสร้างมูลค่า สร้างความมั่งคั่งผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันใน 5 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ อย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำเพียงไหน แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนย่อมหนีไม่พ้นทรัพยากร “คน” มูลนิธิเอสซีจีซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการสร้างคนด้วยการศึกษา โดยเฉพาะสายอาชีวะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ จึงให้ทุน “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีนักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาติ เป็นรุ่นที่ 4 แล้วจำนวน 400 คน ทั้งในสายช่างและสายบริการ
 
 
น.ส.สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า โครงการ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาเรียนอาชีวศึกษาและพัฒนาสู่การเป็น “ฝีมือชน” ที่เก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนอาชีวะทั้งต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ม.3 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 400 ทุน ซึ่งทุนนี้ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนมีข้อแม้นิดเดียวว่าเมื่อเข้าเรียน ปวช.แล้ว น้องๆ จะต้องรักษาเกรดให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 2.5 รวมถึงมีความประพฤติดีช่วยเหลือสังคม โดยนอกจากทุนที่ได้รับ น้องๆ ยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ จนจบการศึกษารวมถึงได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ
 
 
ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักมีที่มาจากความชอบเล็กๆ เสมอ เพียงแค่เราต้องหามันให้เจอ มูลนิธิเอสซีจีขอร่วมสนับสนุนน้องๆ ให้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ เลือกทำในสิ่งที่รัก หากรู้ตัวว่าชอบอะไร ถนัดอะไร ก็เลือกเดินบนเส้นทางนั้น บวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะประเทศไทยยังต้องการ “ฝีมือชน” อีกมาก มาร่วม “เปลี่ยนความชอบ เป็นอาชีพ” กันเถอะ
 

Read more: ทุนฝีมือชนคนสร้างชาติ พัฒนาอาชีวะ