foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

เลขาธิการมอบนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

เลขาธิการมอบนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 400 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด / ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาภาค อาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน โดยแจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติประกาศรับนักเรียน นักศึกษา สอศ. ปีการศึกษา 2561 ซึ่งขณะนี้แผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมองค์กรหลักรับทราบเกี่ยวกับแผนเพิ่มนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 % จากปีการศึกษา 2560 หรือประมาณ 15,000 คน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ทุก ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการวางแผนรับเด็กระดับมัธยมปลาย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในจังหวัด และให้ทุกอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) วางแผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561ร่วมกันระหว่างสถานศึกษารัฐและเอกชน โดยดูจากผลการรับนักเรียน ต้องเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2560 พร้อมทั้งให้ทุก อศจ. เสนอบรรจุวาระเรื่องแผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมเพื่อให้ กศจ. รับทราบ สำหรับการกำหนดแนวทางปฏิบัติต้องให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาจากกลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่ศึกษาต่อ ให้มาเรียนสายอาชีพ เน้นหารายได้ระหว่างเรียน มีหอพัก มีงานทำ และสาขาวิชาที่รัฐและเอกชน ซ้ำซ้อนกันในพื้นที่เดียวกันให้ปรับแก้ ให้รัฐประกาศรับสมัครเท่าเดิมในปี 2560 ซึ่งสอศ. ในส่วนกลางทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียน โดยใช้งบ Rebanding ประชารัฐ ทั้งนี้แต่ละ อศจ. สามารถนำสื่อไปใช้ได้ โดย อศจ. ทำประชาพันธ์รับสมัครนักเรียนในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ไม่มีการแบ่งแยกรัฐและเอกชน สถานศึกษารัฐเน้นเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน หรือสาขาที่ใช้การลงทุนสูง กำหนดการรับสมัครก่อนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 7 วันและกำหนดวันสอบพร้อมกับ สพฐ. อีกทั้ง สอศ. ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขอให้สนับสนุนการแนะแนวในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งขอความร่วมมือ สพฐ. ให้อาชีวศึกษาเข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ เลขาธิการกล่าวปิดท้าย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 10 มกราคม 2561

 

 

เลขาธิการมอบนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 400 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด / ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาภาค อาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน โดยแจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติประกาศรับนักเรียน นักศึกษา สอศ. ปีการศึกษา 2561 ซึ่งขณะนี้แผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมองค์กรหลักรับทราบเกี่ยวกับแผนเพิ่มนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 % จากปีการศึกษา 2560 หรือประมาณ 15,000 คน

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ทุก ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการวางแผนรับเด็กระดับมัธยมปลาย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในจังหวัด และให้ทุกอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) วางแผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561ร่วมกันระหว่างสถานศึกษารัฐและเอกชน โดยดูจากผลการรับนักเรียน ต้องเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2560 พร้อมทั้งให้ทุก อศจ. เสนอบรรจุวาระเรื่องแผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมเพื่อให้ กศจ. รับทราบ

 

สำหรับการกำหนดแนวทางปฏิบัติต้องให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาจากกลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่ศึกษาต่อ ให้มาเรียนสายอาชีพ เน้นหารายได้ระหว่างเรียน มีหอพัก มีงานทำ และสาขาวิชาที่รัฐและเอกชน ซ้ำซ้อนกันในพื้นที่เดียวกันให้ปรับแก้ ให้รัฐประกาศรับสมัครเท่าเดิมในปี 2560 ซึ่งสอศ. ในส่วนกลางทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียน โดยใช้งบ Rebanding ประชารัฐ ทั้งนี้แต่ละ อศจ. สามารถนำสื่อไปใช้ได้ โดย อศจ. ทำประชาพันธ์รับสมัครนักเรียนในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ไม่มีการแบ่งแยกรัฐและเอกชน สถานศึกษารัฐเน้นเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน หรือสาขาที่ใช้การลงทุนสูง กำหนดการรับสมัครก่อนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 7 วันและกำหนดวันสอบพร้อมกับ สพฐ.

อีกทั้ง สอศ. ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขอให้สนับสนุนการแนะแนวในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งขอความร่วมมือ สพฐ. ให้อาชีวศึกษาเข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ เลขาธิการกล่าวปิดท้าย

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

10 มกราคม 2561