foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

สอศ.ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดทวิภาคีสร้างงานสร้างอาชีพ

นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับ มูลนิธิพระดาบส ว่า สอศ.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ และสมรรถนะวิชาชีพที่นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนของประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีที่อาชีวศึกษาได้ดำเนินการอยู่นั้น เป็นการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การเรียนที่มุ่งสู่อาชีพหรือการมีงานทำได้ชัดเจน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนพระดาบสในความดูแลของมูลนิธิพระดาบสให้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี จึงมีความประสงค์ให้นักศึกษาระดับ ปวส. ที่โรงเรียนพระดาบสยังไม่ได้ดำเนินการสอนในรูปแบบทวิภาคี มาร่วมเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีแล้ว เช่น สาขาบริบาลเคหภัณฑ์ สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามสมรรถนะอาชีพที่หลักสูตรกำหนดไว้ ทั้งนี้สอศ.จะมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการร่วมกับมูลนิธิ ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และจะมีการร่วมกันสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การสอน เอกสาร ตำราอาคาร เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสร้างคนคุณภาพเพื่อก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน โลกแห่งอาชีพที่เป็นความยั่งยืนของประเทศ

 

 

นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับ มูลนิธิพระดาบส ว่า สอศ.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ และสมรรถนะวิชาชีพที่นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนของประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีที่อาชีวศึกษาได้ดำเนินการอยู่นั้น เป็นการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การเรียนที่มุ่งสู่อาชีพหรือการมีงานทำได้ชัดเจน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนพระดาบสในความดูแลของมูลนิธิพระดาบสให้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี จึงมีความประสงค์ให้นักศึกษาระดับ ปวส. ที่โรงเรียนพระดาบสยังไม่ได้ดำเนินการสอนในรูปแบบทวิภาคี มาร่วมเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีแล้ว เช่น สาขาบริบาลเคหภัณฑ์ สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามสมรรถนะอาชีพที่หลักสูตรกำหนดไว้ ทั้งนี้สอศ.จะมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการร่วมกับมูลนิธิ ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และจะมีการร่วมกันสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การสอน เอกสาร ตำราอาคาร เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสร้างคนคุณภาพเพื่อก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน โลกแห่งอาชีพที่เป็นความยั่งยืนของประเทศ

นสพ.แนวหน้า

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น