foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

คลอดมาตรฐานครูฝึกฯอาเซียน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า GIZ ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน หรือ RECOTVET ขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมดำเนินงานใน 2 โครงการ คือ 1.โครงการพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อประกัน คุณภาพการสอนงานในสถานประกอบการ ว่าครูฝึกสามารถสอนงานอย่างครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับการฝึกอย่างแท้จริง โดยขณะนี้ได้จัดทำมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการสู่การรับรองของสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการของแต่ละประเทศในอาเซียนนำ ไปปฏิบัติต่อไป และ โครงการที่ 2 คือ การพัฒนามาตรฐานครูอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2560

 

“ สอศ.ให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานบุคลากรอาชีวศึกษา ทั้งครู และผู้บริหาร มาโดยตลอด ซึ่งความร่วมมือจัดทำมาตรฐานครูอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาคนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ สอศ.จะได้นำมาใช้พัฒนาครูและใช้เป็นมาตรฐานครูอาชีวศึกษาของไทย ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานครูอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาของไทย เป็นที่ยอมรับในอาเซียน และจะส่งผลให้การผลิตและการพัฒนากำลังคนของประเทศมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก” เลขาธิการ กอศ.กล่าว.... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/518297

คลอดมาตรฐานครูฝึกฯอาเซียน


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลอดมาตรฐานครูอาเซียน เดินหน้าทำมาตรฐานครูอาชีวะ
จันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 15.44 น.... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/518297


ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า GIZ ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน หรือ RECOTVET ขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมดำเนินงานใน 2 โครงการ คือ 1.โครงการพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อประกัน คุณภาพการสอนงานในสถานประกอบการ ว่าครูฝึกสามารถสอนงานอย่างครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับการฝึกอย่างแท้จริง โดยขณะนี้ได้จัดทำมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการสู่การรับรองของสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการของแต่ละประเทศในอาเซียนนำ ไปปฏิบัติต่อไป และ โครงการที่ 2 คือ การพัฒนามาตรฐานครูอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2560

“ สอศ.ให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานบุคลากรอาชีวศึกษา ทั้งครู และผู้บริหาร มาโดยตลอด ซึ่งความร่วมมือจัดทำมาตรฐานครูอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาคนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ สอศ.จะได้นำมาใช้พัฒนาครูและใช้เป็นมาตรฐานครูอาชีวศึกษาของไทย ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานครูอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาของไทย เป็นที่ยอมรับในอาเซียน และจะส่งผลให้การผลิตและการพัฒนากำลังคนของประเทศมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก” เลขาธิการ กอศ.กล่าว.... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/518297