foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวในงาน “เสวนาอาชีวะทางเลือก เพื่ออนาคต ตอบโจทย์ ประเทศไทย” ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10 เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพฯ ว่า ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญต่อภาคการผลิต ภาคบริการและการเป็นผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ วันนี้คงต้องปรับเปลี่ยนจากอาชีวศึกษาเป็นเคยเป็นทางเลือกทางการศึกษา แต่เป็นทางหลักเพื่ออนาคตของนักเรียน นักศึกษา และเป็นอนาคตของประเทศชาติ โดยมีภาคเอกชนจะเป็นตัวนำในการร่วมผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาคแรงงาน ทุกวันนี้อาชีวศึกษามีเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทั้งจากต่างประเทศที่เป็นผู้นำด้านอาชีวศึกษา และในประเทศจากสถานประกอบการภายใต้เครือข่ายการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคน อ.กรอ.อศ.) โดยการทำงานแบบบูรณาการกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวในงาน “เสวนาอาชีวะทางเลือก เพื่ออนาคต ตอบโจทย์ ประเทศไทย” ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10 เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพฯ ว่า ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญต่อภาคการผลิต ภาคบริการและการเป็นผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ วันนี้คงต้องปรับเปลี่ยนจากอาชีวศึกษาเป็นเคยเป็นทางเลือกทางการศึกษา แต่เป็นทางหลักเพื่ออนาคตของนักเรียน นักศึกษา และเป็นอนาคตของประเทศชาติ โดยมีภาคเอกชนจะเป็นตัวนำในการร่วมผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาคแรงงาน ทุกวันนี้อาชีวศึกษามีเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทั้งจากต่างประเทศที่เป็นผู้นำด้านอาชีวศึกษา และในประเทศจากสถานประกอบการภายใต้เครือข่ายการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคน อ.กรอ.อศ.) โดยการทำงานแบบบูรณาการกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

มติชนออนไลน์ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559

http://www.matichon.co.th/news/276010