foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

บอร์ดอาชีวพิจารณาเรื่องการเทียบโอน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์รายวิชา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยที่ประชุมเห็นว่าการเทียบโอน ควรเทียบโอนเป็นรายสมรรถนะ มีการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กว่า 800 แห่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างประเมิน และให้มีการตั้งคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาขึ้นมาเป็น ผู้ประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมอบให้ สอศ.กลับมาปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และนำเสนอต่อที่ประชุม กอศ.ในครั้งต่อไป

 

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สอศ.และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาศึกษาแนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เด็กม.ปลาย, ปวช., ปวส.และอุดมศึกษา ต้องสามารถเทียบโอนข้ามจากสายสามัญศึกษามาเรียนสายอาชีพ และข้ามจากสายอาชีพมาเรียนสายสามัญได้ รวมถึงพิจารณาว่าจบปวส.แล้ว สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีและจบภายใน 2 ปี ไม่ใช่จบภายใน 2 ปีครึ่ง หรือ 3 ปีอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยจัดทำหลักสูตรให้สอดรับกันตลอดแนว ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าตนในฐานะปลัด ศธ.คนใหม่ ควรสานต่อในเรื่องนี้ รวมถึงกรณีการเรียนปวช.1 แล้วเรียนต่อไม่ไหวลาออกไปเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 1 ปี ได้วุฒิม.6 แล้วนำวุฒิกลับมาเรียนต่อระดับ ปวส.ในขณะที่เพื่อนยังเรียนอยู่ ปวช.3 ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจึงควรแก้ไขให้ถูกต้องด้วย

ชัยพฤกษ์" รับการบ้านบอร์ดอาชีวะ บอร์ด กอศ. ฝาก ว่าที่ปลัด ศธ. ช่วยไขปัญหาเทียบโอนข้ามสายทั้งระบบ "ชัยพฤกษ์" รับการบ้าน รวมถึงแก้ปัญหาเรียน ปวช.1 แล้วไม่ไหวลาออกไปต่อ กศน. 1 ปี ได้วุฒิม.6 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์รายวิชา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยที่ประชุมเห็นว่าการเทียบโอน ควรเทียบโอนเป็นรายสมรรถนะ มีการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กว่า 800 แห่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างประเมิน และให้มีการตั้งคณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาขึ้นมาเป็น ผู้ประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมอบให้ สอศ.กลับมาปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และนำเสนอต่อที่ประชุม กอศ.ในครั้งต่อไป เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สอศ.และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาศึกษาแนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เด็กม.ปลาย, ปวช., ปวส.และอุดมศึกษา ต้องสามารถเทียบโอนข้ามจากสายสามัญศึกษามาเรียนสายอาชีพ และข้ามจากสายอาชีพมาเรียนสายสามัญได้ รวมถึงพิจารณาว่าจบปวส.แล้ว สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีและจบภายใน 2 ปี ไม่ใช่จบภายใน 2 ปีครึ่ง หรือ 3 ปีอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยจัดทำหลักสูตรให้สอดรับกันตลอดแนว ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าตนในฐานะปลัด ศธ.คนใหม่ ควรสานต่อในเรื่องนี้ รวมถึงกรณีการเรียนปวช.1 แล้วเรียนต่อไม่ไหวลาออกไปเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 1 ปี ได้วุฒิม.6 แล้วนำวุฒิกลับมาเรียนต่อระดับ ปวส.ในขณะที่เพื่อนยังเรียนอยู่ ปวช.3 ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจึงควรแก้ไขให้ถูกต้องด้วย เดลินิวส์ จันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.51 น. ... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/523237