foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

อาชีวะไทย-โสมขาวร่วมผลักดันการจัดการอาชีวศึกษาทวิวุฒิ เรียนจบได้วุฒิการศึกษาไทย-เกาหลี

นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังต้อนรับ มิสคิม ฮง ซุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สาธารณรัฐเกาหลี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาแทกู สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสมาศึกษาดูงานและเจรจาหารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ว่าสืบเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยให้ประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการจัดอาชีวศึกษา โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี และได้ลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับเขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกูแล้วนั้น ครั้งนี้ผู้บริหาร ศธ.เกาหลี และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และเจรจาหารือความร่วมมือโดยมีแผนการดำเนินการร่วมกันว่าในเดือนตุลาคม 2559 ผู้บริหารสถานศึกษาไทยจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่เกาหลี และทางเกาหลีจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อแนะนำการจัดหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน พร้อมกับดำเนินการแลกเปลี่ยนครู นักศึกษาระหว่างกันด้วย ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว เมื่อนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ จากทั้งสองประเทศ หรือเรียกว่าทวิวุฒิ (Dual Degree)

หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 10 กันยายน 2559

http://www.matichon.co.th/news/280438

นายบุญส่งกล่าวอีกว่า สำหรับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือสถานศึกษาไทย-เกาหลี ได้จับคู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยภาครัฐ 4 แห่ง และภาคเอกชน 1 แห่ง รวม 5 แห่ง กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกู 4 แห่ง ในด้านการท่องเที่ยว ด้านเทคโนโลยีความงาม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเกาหลีมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม/อาหาร ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กับ Daegu Tourism High School ด้านเทคโนโลยีความงาม ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กับ Sangsuh High School ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การเขียนโปรแกรมฝังบนมือถือ และอิเล็กทรอนิกส์) ที่วิทยาลัยเทคนิคลำปางและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กับ Daegu Software High School และ Daegu Electron Technical High School

 

 

นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังต้อนรับ มิสคิม ฮง ซุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สาธารณรัฐเกาหลี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาแทกู สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสมาศึกษาดูงานและเจรจาหารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ว่าสืบเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยให้ประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการจัดอาชีวศึกษา โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี และได้ลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับเขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกูแล้วนั้น ครั้งนี้ผู้บริหาร ศธ.เกาหลี และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และเจรจาหารือความร่วมมือโดยมีแผนการดำเนินการร่วมกันว่าในเดือนตุลาคม 2559 ผู้บริหารสถานศึกษาไทยจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่เกาหลี และทางเกาหลีจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อแนะนำการจัดหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน พร้อมกับดำเนินการแลกเปลี่ยนครู นักศึกษาระหว่างกันด้วย ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว เมื่อนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ จากทั้งสองประเทศ หรือเรียกว่าทวิวุฒิ (Dual Degree)

นายบุญส่งกล่าวอีกว่า สำหรับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือสถานศึกษาไทย-เกาหลี ได้จับคู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยภาครัฐ 4 แห่ง และภาคเอกชน 1 แห่ง รวม 5 แห่ง กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกู 4 แห่ง ในด้านการท่องเที่ยว ด้านเทคโนโลยีความงาม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเกาหลีมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม/อาหาร ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กับ Daegu Tourism High School ด้านเทคโนโลยีความงาม ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กับ Sangsuh High School ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การเขียนโปรแกรมฝังบนมือถือ และอิเล็กทรอนิกส์) ที่วิทยาลัยเทคนิคลำปางและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กับ Daegu Software High School และ Daegu Electron Technical High School