Home

ทุนฝีมือชนคนสร้างชาติ พัฒนาอาชีวะ

ทุนฝีมือชนคนสร้างชาติ พัฒนาอาชีวะ
 
 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่ยุค 4.0 โครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไปจากการเพิ่มมูลค่าไปสู่การสร้างมูลค่า สร้างความมั่งคั่งผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันใน 5 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ อย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำเพียงไหน แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนย่อมหนีไม่พ้นทรัพยากร “คน” มูลนิธิเอสซีจีซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการสร้างคนด้วยการศึกษา โดยเฉพาะสายอาชีวะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ จึงให้ทุน “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีนักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาติ เป็นรุ่นที่ 4 แล้วจำนวน 400 คน ทั้งในสายช่างและสายบริการ
 
 
น.ส.สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า โครงการ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาเรียนอาชีวศึกษาและพัฒนาสู่การเป็น “ฝีมือชน” ที่เก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนอาชีวะทั้งต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ม.3 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 400 ทุน ซึ่งทุนนี้ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนมีข้อแม้นิดเดียวว่าเมื่อเข้าเรียน ปวช.แล้ว น้องๆ จะต้องรักษาเกรดให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 2.5 รวมถึงมีความประพฤติดีช่วยเหลือสังคม โดยนอกจากทุนที่ได้รับ น้องๆ ยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ จนจบการศึกษารวมถึงได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ
 
 
ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักมีที่มาจากความชอบเล็กๆ เสมอ เพียงแค่เราต้องหามันให้เจอ มูลนิธิเอสซีจีขอร่วมสนับสนุนน้องๆ ให้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ เลือกทำในสิ่งที่รัก หากรู้ตัวว่าชอบอะไร ถนัดอะไร ก็เลือกเดินบนเส้นทางนั้น บวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะประเทศไทยยังต้องการ “ฝีมือชน” อีกมาก มาร่วม “เปลี่ยนความชอบ เป็นอาชีพ” กันเถอะ
 
 
ทุนฝีมือชนคนสร้างชาติ พัฒนาอาชีวะ
 
 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่ยุค 4.0 โครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไปจากการเพิ่มมูลค่าไปสู่การสร้างมูลค่า สร้างความมั่งคั่งผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรม สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันใน 5 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ อย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำเพียงไหน แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนย่อมหนีไม่พ้นทรัพยากร “คน” มูลนิธิเอสซีจีซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการสร้างคนด้วยการศึกษา โดยเฉพาะสายอาชีวะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ จึงให้ทุน “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีนักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาติ เป็นรุ่นที่ 4 แล้วจำนวน 400 คน ทั้งในสายช่างและสายบริการ
 
 
น.ส.สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า โครงการ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาเรียนอาชีวศึกษาและพัฒนาสู่การเป็น “ฝีมือชน” ที่เก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนอาชีวะทั้งต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ม.3 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 400 ทุน ซึ่งทุนนี้ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนมีข้อแม้นิดเดียวว่าเมื่อเข้าเรียน ปวช.แล้ว น้องๆ จะต้องรักษาเกรดให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 2.5 รวมถึงมีความประพฤติดีช่วยเหลือสังคม โดยนอกจากทุนที่ได้รับ น้องๆ ยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ จนจบการศึกษารวมถึงได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ
 
 
ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักมีที่มาจากความชอบเล็กๆ เสมอ เพียงแค่เราต้องหามันให้เจอ มูลนิธิเอสซีจีขอร่วมสนับสนุนน้องๆ ให้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ เลือกทำในสิ่งที่รัก หากรู้ตัวว่าชอบอะไร ถนัดอะไร ก็เลือกเดินบนเส้นทางนั้น บวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะประเทศไทยยังต้องการ “ฝีมือชน” อีกมาก มาร่วม “เปลี่ยนความชอบ เป็นอาชีพ” กันเถอะ
 
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ทุนฝีมือชนคนสร้างชาติ พัฒนาอาชีวะ

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.36 น.