foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล

นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และ มร.โทมัส บรูโน่ ไมเออร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์โฮเต็ล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดิ เอกซ์พลอเลอร์ (The Explorer) รุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับไมเนอร์โฮเต็ล ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท ทั้งนี้ นายอกนิษฐ์กล่าวว่า สอศ.ทำความร่วมมือกับไมเนอร์โฮเต็ล จัดโครงการ The Explorers โดยในระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการระดับสากล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก Australian Qualification Framework ประกอบกับการฝึกประสบการณ์กับครูฝึกในสถานประกอบการจริง และได้รับการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษกับครูสอนภาษาโดยตรง โดยโครงการได้พัฒนาหลักสูตรจากหลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) รูปแบบ 70:20:10 โดยร้อยละ 70 ของหลักสูตรคือการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านการดูแลของครูฝึก ร้อยละ 20 ผ่านการเรียนเชิงทฤษฎีจากระบบออนไลน์ และอีกร้อยละ 10 คือการพบหัวหน้าโครงการเพื่อการประเมินและติดตามผลการเรียน เมื่อจบโครงการ นอกจากนักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิจากสถานศึกษาแล้วยังได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริการระดับ 3 จากประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เพื่อเทียบเคียงคุณวุฒิ หากมีความประสงค์จะศึกษาในระดับ 4 และสูงกว่าของออสเตรเลียได้ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จจากโครงการนี้จำนวน 13 คน และไมเนอร์โฮเต็ลรับเข้าทำงานต่อทันทีจำนวน 12 คน โดยนักศึกษา 6 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท นักศึกษา 5 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และนักศึกษา 1 คนเข้าร่วมกับโรงแรมอวานี่ขอนแก่น คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ และอีก 1 คนประสงค์ที่จะศึกษาต่อ

 

มติชน  30 กันยายน 2559
http://www.matichon.co.th/news/303867

 

 

 

อาชีวะจับมือไมเนอร์โฮเต็ล พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาการโรงแรม จบแล้วได้ประกาศนียบัตรจากออสเตรเลีย

นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และ มร.โทมัส บรูโน่ ไมเออร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์โฮเต็ล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดิ เอกซ์พลอเลอร์ (The Explorer) รุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับไมเนอร์โฮเต็ล ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท ทั้งนี้ นายอกนิษฐ์กล่าวว่า สอศ.ทำความร่วมมือกับไมเนอร์โฮเต็ล จัดโครงการ The Explorers โดยในระยะเวลา 1 ปี นักศึกษาจะได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการระดับสากล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก Australian Qualification Framework ประกอบกับการฝึกประสบการณ์กับครูฝึกในสถานประกอบการจริง และได้รับการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษกับครูสอนภาษาโดยตรง โดยโครงการได้พัฒนาหลักสูตรจากหลักการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) รูปแบบ 70:20:10 โดยร้อยละ 70 ของหลักสูตรคือการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านการดูแลของครูฝึก ร้อยละ 20 ผ่านการเรียนเชิงทฤษฎีจากระบบออนไลน์ และอีกร้อยละ 10 คือการพบหัวหน้าโครงการเพื่อการประเมินและติดตามผลการเรียน เมื่อจบโครงการ นอกจากนักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิจากสถานศึกษาแล้วยังได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริการระดับ 3 จากประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เพื่อเทียบเคียงคุณวุฒิ หากมีความประสงค์จะศึกษาในระดับ 4 และสูงกว่าของออสเตรเลียได้ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จจากโครงการนี้จำนวน 13 คน และไมเนอร์โฮเต็ลรับเข้าทำงานต่อทันทีจำนวน 12 คน โดยนักศึกษา 6 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท นักศึกษา 5 คนเข้าร่วมงานกับโรงแรมพัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และนักศึกษา 1 คนเข้าร่วมกับโรงแรมอวานี่ขอนแก่น คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ และอีก 1 คนประสงค์ที่จะศึกษาต่อ

มติชน  30 กันยายน 2559
http://www.matichon.co.th/news/303867