foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

เลขาธิการ กอศ.คนใหม่ เจาะปัญหาทวิศึกษา

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  กล่าว ตนจะเดินหน้าสายต่อนโยบายของรัฐบาล ในการทำให้อาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยตนได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้กลับไปดูแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และให้จัดทำเป็นปฏิทินการทำงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนการทำงานมีความคืบหน้าและเห็นผลอย่างไรบ้าง เพื่อรายงานต่อพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบ  นอกจากนี้ก็จะมาดูว่างานที่ทำมาแล้ว มีเรื่องใดที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทวิศึกษา  ที่สอศ.ทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เด็กในโรงเรียนมัธยม เมื่อเข้าร่วมโครงการก็มักจะสมัครเข้าร่วมโครงการแบบยกชั้นเรียน ซึ่งเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการออกกลางคันเกิดขึ้น เป็นต้น

 

เลขาธิการกอศ.คนใหม่ เจาะปัญหาทวิศึกษา
                    “สุเทพ” สั่งผู้บริหารสอศ.ทำปฏิทินขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ลั่นดันอาชีวะ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เจาะปัญหาทวิศึกษาหวั่น เด็กออกกลางคันเพราะไม่ชอบเรียน                     

จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.48 น. ... อ่านต่อที่ :
เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/education/527843

วันนี้(3 ต.ค.) ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  กล่าว ตนจะเดินหน้าสายต่อนโยบายของรัฐบาล ในการทำให้อาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยตนได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้กลับไปดูแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และให้จัดทำเป็นปฏิทินการทำงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนการทำงานมีความคืบหน้าและเห็นผลอย่างไรบ้าง เพื่อรายงานต่อพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบ  นอกจากนี้ก็จะมาดูว่างานที่ทำมาแล้ว มีเรื่องใดที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทวิศึกษา  ที่สอศ.ทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เด็กในโรงเรียนมัธยม เมื่อเข้าร่วมโครงการก็มักจะสมัครเข้าร่วมโครงการแบบยกชั้นเรียน ซึ่งเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการออกกลางคันเกิดขึ้น เป็นต้น

“แนวทางในการทำงานของผมที่จะใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของสอศ. คือ ให้ทุกคนในสอศ. ทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารแบบรอบด้านทั้ง 360 องศา และพัฒนาต่อยอดการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการศธ. โดยผมขอให้ผู้บริหารในสอศ.และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้งรัฐและเอกชน  ไปศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และให้ส่งข้อมูลมาให้ผมวันที่  10 ตุลาคมนี้”ดร.สุเทพกล่าว
  ... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/527843