foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

14 บริษัทจับคู่ 46 สถานศึกษาอาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อก่อตั้งExcellent Model Schoolหรือ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ”ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ46แห่งนำโดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติเป็นตัวแทนลงนาม กับ14องค์กรภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ นำโดย นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 

 

14 บริษัทจับคู่ 46 สถานศึกษาอาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ
คมชัดลึก  วันที่ 23 ธันวาคม 2559

สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เดินหน้า ‘Excellent Model School’ดึง 14 บริษัทชั้นนำ จับคู่ 46 สถานศึกษาอาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ


         คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ(E2: Competitive Workforce)จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “Excellent Model School”หรือ “สถานศึกษาต้นแบบ ทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา46แห่ง กับ14องค์กรเอกชนชั้นนำระดับประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี ที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพพร้อมเตรียมเปิดบ้านสถานศึกษาและสถานประกอบการ หวังดึงคนรุ่นใหม่เข้าสู่รั้วอาชีวะทั่วประเทศ

14 บริษัทจับคู่ 46 สถานศึกษาอาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อก่อตั้งExcellent Model Schoolหรือ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ”ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ46แห่งนำโดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติเป็นตัวแทนลงนาม กับ14องค์กรภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ นำโดย นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

14 บริษัทจับคู่ 46 สถานศึกษาอาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ

       นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพกล่าวว่าถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่วันนี้ได้มีโครงการExcellent Model Schoolหรือ“สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ”เกิดขึ้น เพราะถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสานพลังประชารัฐที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้มาร่วมยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ด้วยการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดรับกับความต้องการกำลังคนของประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่Thailand 4.0ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่Value Based Economyหรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

        “การจะก้าวไปสู่เป้าหมายนี้ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยฝีมือชนอาชีวศึกษาซึ่งถือเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อภาคการผลิต ภาคบริการ และการเป็นผู้ประกอบการจึงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำให้การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาเป็นเลิศเฉพาะทางที่ได้คุณภาพและมาตรฐานเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การจัดการศึกษาในรูปแบบความร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษา ส่งผลให้ภาคเอกชนได้คนที่มีปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการ เพราะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมกันมาตั้งแต่ต้นทางในสถานศึกษาขณะเดียวกันวงการอาชีวศึกษาและประเทศชาติก็จะพัฒนาไปด้วยเช่นกัน”นายธีระเกียรติกล่าว
 
       ด้านดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงที่มาความร่วมมือกับภาคเอกชนในครั้งนี้ว่าExcellent Model Schoolเป็นการพัฒนาสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นต้นแบบในด้านการจัดการ โดยการผนึกกำลังกันของ14องค์กรภาคเอกชนชั้นนำหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า ธุรกิจการบริการและท่องเที่ยวที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบทวิภาคี(DVE : Dual Vocational Education)โดยเน้นให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา46แห่งทั่วประเทศ สร้างพื้นฐานด้านวิชาชีพที่แข็งแกร่ง ส่วนภาคเอกชนจะเข้าไปทำงานร่วมกับวิทยาลัยในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้เทคโนโลยีในแต่ละสาขา และรับนักศึกษาเข้าทำงานเมื่อเรียนจบ

        “ความร่วมมือเพื่อก่อตั้งExcellent Model Schoolครั้งนี้ เริ่มต้นตั้งแต่การจัดหาสถานศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการก่อนจะคัดเลือกสาขาวิชาที่มีความต้องการสอดคล้องกันระหว่างวิทยาลัยและสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งเนื้อหาวิชาการวิธีการเรียนการสอนและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆตลอดจนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขานั้นๆให้มีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียนซึ่งในวันนี้ทั้ง46สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบต่างก็มีความพร้อมและความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะผลิตนักศึกษาในสายอาชีวะให้เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคุณธรรม พร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป” เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าว

       ในขณะที่นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ กล่าวว่า ความร่วมมือในโครงการExcellent Model Schoolเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษานี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนที่ได้โอกาสฝึกทักษะและประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีงานทำทันทีหลังเรียนจบเช่นเดียวกับสถานศึกษาที่จะได้ยกระดับคุณภาพการจัดการ ทั้งเรื่องหลักสูตร ครูผู้สอน และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไปพร้อมกัน ขณะที่ภาคเอกชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สุดท้ายคือประเทศชาติ ก็จะได้ฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

      “คณะทำงานสานพลังประชารัฐ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการความร่วมมือExcellent Model Schoolที่จะทยอยเปิดตัวตามลำดับทั้ง46แห่ง จะเป็นสถานศึกษาต้นแบบนำร่องที่พร้อมจะขยายสาขาความเชี่ยวชาญ และเพิ่มจำนวนExcellent Model Schoolแห่งอื่นๆ ให้เกิดขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพวิชาชีพที่เป็นรูปธรรม สร้างความมั่นใจ ให้เยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อให้สนใจเรียนสายอาชีพมากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่ต้องอาศัยกำลังคนอาชีวศึกษาในการเสริมสร้างศักยภาพสู่การแข่งขันในตลาดโลก”หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ กล่าวในตอนท้าย

       ทั้งนี้ สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 46 แห่งทั่วประเทศ โดยมี 14 องค์กรเอกชนชั้นนำให้การสนับสนุน ได้แก่บมจ.การบินกรุงเทพ,บมจ.ช.การช่าง,บจก.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี,บมจ.ซีพี ออลล์,บจก.น้ำตาลมิตรผล,บมจ.เบทาโกร,เอสซีจี,บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล,บจก.ฤทธา,บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น,บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล,บมจ.ไออาร์พีซี,บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนลและบจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)

        สำหรับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ถือเป็นฟันเฟืองที่สอดประสาน บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน ซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ16บริษัท ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีการทำงานแบบคู่ขนาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.)การจัดเรียงความต้องการของภาคเอกชน  2.)การพัฒนาบุคลากรรองรับ  3.)การขับเคลื่อนระยะแรกซึ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเร่งด่วน คือ  การปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โดยการดำเนินงานของบจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัลการพัฒนาข้อมูลกำลังคน  โดยการดำเนินงานของ บมจ.ไออาร์พีซี  และการสร้างความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบ โดยการดำเนินงานของ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)  4.)แผนระยะกลางและระยะยาวด้วยการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ โดยการดำเนินงานของบจก.น้ำตาลมิตรผล

System.String[]