foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

สอศ.จัดอันดับสถานศึกษาอาชีวะรัฐ-เอกชน

สอศ.จัดอันดับสถานศึกษาอาชีวะรัฐ-เอกชน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายถึงคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ว่า มีทั้งวิทยาลัยที่มีคุณภาพดี และมีคุณภาพต่ำ แต่ที่ผ่านมาก็เป็นเพียงการวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่มีหลักเกณฑ์การประเมินที่ ชัดเจน  ดังนั้น ที่ประชุมจึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มาพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินเพื่อจัดอันดับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ที่มีทั้งหมด 916 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น อาชีวะรัฐ 425 แห่ง และ อาชีวะเอกชน 491 แห่ง โดยให้ดูแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานระดับโลกทำการประเมินและจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยู่

 

 

“ชัยพฤกษ์” เผย สอศ.เตรียมจัดอันดับสถานศึกษาอาชีวะรัฐ-เอกชน เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาตนเอง เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ในการตัดสินใจส่งบุตร หลาน เข้าเรียน                      

 

จันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.33 น. 

 

                    

                  

                           

 

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายถึงคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ว่า มีทั้งวิทยาลัยที่มีคุณภาพดี และมีคุณภาพต่ำ แต่ที่ผ่านมาก็เป็นเพียงการวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่มีหลักเกณฑ์การประเมินที่ ชัดเจน  ดังนั้น ที่ประชุมจึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มาพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินเพื่อจัดอันดับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ที่มีทั้งหมด 916 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น อาชีวะรัฐ 425 แห่ง และ อาชีวะเอกชน 491 แห่ง โดยให้ดูแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานระดับโลกทำการประเมินและจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยู่

 

 

เลขาธิการ กอศ.กล่าว ต่อไปว่า สำหรับแนวทางการจัดอับดับวิทยาลัยอาชีวศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบสถานะปัจจุบันของสถานศึกษาแต่ละแห่ง รู้ถึงประเด็นที่ควรจะพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสาธารณชนในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้า เรียน โดยจะจัดอันดับเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มเอ กลุ่มบี กลุ่มซี ไม่ใช่การจัดเป็นอันดับที่ 1, 2, 3 ?ส่วน การพิจารณาเพื่อให้คะแนนในการประเมิน เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ คุณวุฒิอาจารย์ อัตราการแข่งขันหรือสมัครเข้า เรียนทั้งภาพรวมของวิทยาลัยและรายสาขาวิชา อัตราการออกกลางคันของเด็ก อัตราการมีงานทำหรือศึกษาต่อ และความพึงพอใจของผู้จ้างงาน เป็นต้น โดยมีข้อเสนอด้วยว่าการประเมินสถานศึกษา ควรให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมิน สอศ.ไม่ควรประเมินกันเอง

 

" สอศ.จะมายกร่างหลักเกณฑ์การจัดอันดับ พร้อมทั้งสำรวจว่ามีองค์กรใดที่ทำหน้าที่ประเมินการจัดการศึกษาอาชีวะบ้าง และนำเสนอบอร์ด กอศ.พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ 

 

ปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวะเข้ารับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา อาชีวศึกษาในเอเชียแปซิฟิก หรือ เอแพค ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานและมีค่าใช้จ่ายในการประเมินค่อนข้างสูง แต่การจัดอันดับสถานศึกษาอาชีวะของ สอศ.จะไม่ใช่การประเมินเพื่อรับรอง แต่เป็นการจัดอันดับคุณภาพ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี" เลขาธิการ กอศ.กล่าว.                  

                  

                     

 http://www.dailynews.co.th/education/509754

 

System.String[]