foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

สอศ.เผยยอดรับเด็กอาชีวะปี59

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลการรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 ว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 มีเด็กสมัครทั้งสิ้น 246,443 คน โดยในส่วนของอาชีวศึกษารัฐ สมัคร 169,766 คน ลดลง จากปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,382 คน อาชีวศึกษาเอกชน สมัคร 76,677 คนเพิ่มขึ้น 584 คน แต่หากเปรียบเทียบอัตราส่วนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 774,069 คน ซึ่งมีผู้จบ ม.3 ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 35,775 คน พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนเลือกเรียนอาชีวะถึง 22.99% สูงกว่า ปีการศึกษา 2558 ที่มาเรียนอาชีวะ 22.11%

 

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า เมื่อจำแนกตามประเภทวิชา พบว่า สมัครเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกลมากขึ้นเกือบ 20,000 คน จากปีการศึกษา 2558 แต่ในสาขาวิชาช่างยนต์ ลดลง ประมาณ 18,000 คน และสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลดลงกว่า 6,000 คน ส่วนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังคงได้รับความนิยมมีผู้สมัครเรียนสูงขึ้น ขณะที่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยเฉพาะสาขาบัญชี ลดลงถึง 11,715 คน

 

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 อาชีวศึกษาของรัฐ มีผู้สมัคร 113,706 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2558 จำนวน 894 คน เมื่อจำแนกประเภทการเรียนการ พบว่า ปวส.ระบบปกติ สมัคร 79,211 คน ลดลง 949 คน ระบบทวิภาคี สมัคร 28,541 คน เพิ่มขึ้น 3,100 คน และระบบการเทียบโอนประสบการณ์ สมัคร 5,954 คน ลดลง 3,045 คน ซึ่งเป็นเพราะที่ผ่านมา สอศ.เข้มงวดกับการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอน และไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งเพื่อคุณภาพการอาชีวศึกษา ซึ่ง สอศ.ก็จะดำเนินการตามนโยบายนี้ต่อไป

 

        

 

"ชัยพฤกษ์” เผยยอดรับเด็กอาชีวะปีการศึกษา2559ระดับ ปวช.1ตัวเลขยังคงที่ เลือกเรียนสาขาเครื่องกลพุ่ง สาขาการท่องเที่ยวยังฮิตต่อเนื่อง ส่วนช่างยนต์-บัญชีลดลงเกือบ 3 หมื่นคน                      

จันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. 

                    

                  

                

 

                

                  

   

  

  

                  

 

   

                   

วันที่ 1 ส.ค. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลการรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 ว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 มีเด็กสมัครทั้งสิ้น 246,443 คน โดยในส่วนของอาชีวศึกษารัฐ สมัคร 169,766 คน ลดลง จากปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,382 คน อาชีวศึกษาเอกชน สมัคร 76,677 คนเพิ่มขึ้น 584 คน แต่หากเปรียบเทียบอัตราส่วนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 774,069 คน ซึ่งมีผู้จบ ม.3 ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 35,775 คน พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนเลือกเรียนอาชีวะถึง 22.99% สูงกว่า ปีการศึกษา 2558 ที่มาเรียนอาชีวะ 22.11%

 

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า เมื่อจำแนกตามประเภทวิชา พบว่า สมัครเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกลมากขึ้นเกือบ 20,000 คน จากปีการศึกษา 2558 แต่ในสาขาวิชาช่างยนต์ ลดลง ประมาณ 18,000 คน และสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลดลงกว่า 6,000 คน ส่วนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังคงได้รับความนิยมมีผู้สมัครเรียนสูงขึ้น ขณะที่ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยเฉพาะสาขาบัญชี ลดลงถึง 11,715 คน

 

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 อาชีวศึกษาของรัฐ มีผู้สมัคร 113,706 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2558 จำนวน 894 คน เมื่อจำแนกประเภทการเรียนการ พบว่า ปวส.ระบบปกติ สมัคร 79,211 คน ลดลง 949 คน ระบบทวิภาคี สมัคร 28,541 คน เพิ่มขึ้น 3,100 คน และระบบการเทียบโอนประสบการณ์ สมัคร 5,954 คน ลดลง 3,045 คน ซึ่งเป็นเพราะที่ผ่านมา สอศ.เข้มงวดกับการจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอน และไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งเพื่อคุณภาพการอาชีวศึกษา ซึ่ง สอศ.ก็จะดำเนินการตามนโยบายนี้ต่อไป.... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/512872

System.String[]