foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

เปิดสอบผอ.อาชีวะใช้เกณฑ์ใหม่เฟ้น

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ. ) เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ลงนามในคำสั่ง เรื่อง การคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( สอศ.) ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 82 อัตรา จำแนกเป็น อัตราว่าง 44 อัตรา และ แทนอัตราเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 38 อัตรา โดยรับสมัคร วันที่ 15-21 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 26 สิงหาคม สอบข้อเขียน วันที่ 4 กันยายน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ภาค ข วันที่ 9 กันยายน สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กันยายน และประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 23 กันยายน โดยจะบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และ กลุ่มประสบการณ์ โดยกำหนดให้บรรจุแต่งตั้ง กลุ่มทั่วไปในสัดส่วน 20% ของตำแหน่งที่เปิดรับ และ กลุ่มประสบการณ์ 80% ของตำแหน่งที่เปิดรับ

 

 

 

เปิดสอบผอ.อาชีวะใช้เกณฑ์ใหม่เฟ้น 

                    

สอศ.เปิดปฏิทินรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการวิทยาลัย 82 คน "ชัยพฤกษ์"เผยใช้หลักเกณฑ์ใหม่เป็นครั้งแรก กลุ่มประสบการณ์ไม่สอบข้อเขียน หนุนคนเก๋าประสบการณ์ได้ขึ้น 80 %? ??????เปิดรับสมัคร? 

วันที่ 15-21 ส.ค.2559 นี้                      

 

จันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.22 น. 

                  

 

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ. ) เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ลงนามในคำสั่ง เรื่อง การคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( สอศ.) ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 82 อัตรา จำแนกเป็น อัตราว่าง 44 อัตรา และ แทนอัตราเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 38 อัตรา โดยรับสมัคร วันที่ 15-21 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 26 สิงหาคม สอบข้อเขียน วันที่ 4 กันยายน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ภาค ข วันที่ 9 กันยายน สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กันยายน และประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 23 กันยายน โดยจะบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และ กลุ่มประสบการณ์ โดยกำหนดให้บรรจุแต่งตั้ง กลุ่มทั่วไปในสัดส่วน 20% ของตำแหน่งที่เปิดรับ และ กลุ่มประสบการณ์ 80% ของตำแหน่งที่เปิดรับ

 

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งนี้จะใช้หลักเกณฑ์ใหม่เป้นครั้งแรก โดยเน้นให้กลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์ได้นั่งบริหารวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งการคัดเลือกกลุ่มประสบการณ์ จะใช้วิธีการประเมินผลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประวัติการทำงาน และแฟ้มสะสมงานไม่มีการสอบข้อเขียน แต่ยังมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อดูวิสัยทัศน์ ส่วนกลุ่มทั่วไปจะใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ สอบข้อเขียนแบบปรนัยเน้นการศึกษาการวิเคราะห์และการนำไปใช้รวมทั้งดู ประวัติการทำงานด้านบริหาร และสัมภาษณ์เพื่อดูวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ การบรรจุจะเรียกสลับจากกลุ่มประสบการณ์ก่อน4 คน แล้วจึงเรียกกลุ่มทั่วไป 1 คน สลับกันไปจนครบ

 

"ผู้มีสิทธิ์ กลุ่มทั่วไป ต้องดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังนี้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีศึกษานิเทศก์ที่มีประสบการณ์บริหารไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการส่วนกลุ่ม ประสบการณ์ ต้องดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการไม่น้อยกว่า 3ปี มีประสบการณ์บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ฝ่ายหรือเป็นศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีประสบการณ์บริหารไม่น้อยกว่า5 ปี หรือ เป็นครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า5 ปีและมีประสบการณ์บริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้าแผนกวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี " เลขาธิการ กอศ.กล่าว.... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/512758

System.String[]