foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

สอศ.ผุดไบลิงกัวโปรแกรมโละอีพี-มินิอีพี

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 4 เรื่อง คือ 1.จัดทำแผนพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาระยะยาว 20 ปี แบ่งเป็นระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 2.พัฒนาครูอาชีวศึกษา โดยใช้ศูนย์  Boot Camp ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีอยู่ 4 ภูมิภาคเป็นแกนหลัก โดยมีการประเมินทักษะความสามารถของครู และจัดฝึกอบรม 3.การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ ของเด็กแต่ละสาขาวิชา โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโมดูลอาชีพเฉพาะ  

 

 

สอศ.ผุดไบลิงกัวโปรแกรมโละอีพี-มินิอีพี

                    

 

“ชัยพฤกษ์ย 4 แนวทางยกระดับภาษาอังกฤษเด็กอาชีวศึกษา ยกเลิกการสอนอิงลิชโปรแกรม-มินิอิงลิชโปรแกรม ชี้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี เรียนไม่รู้เรื่อง ผุดสอนไบลิงกัวโปรแกรม เรียนภาษาไทยผสมภาษาอังกฤษในวิชาเดียวกัน                      

 

จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.40 น. 

                    

                  

                

 

              ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 4 เรื่อง คือ 1.จัดทำแผนพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาระยะยาว 20 ปี แบ่งเป็นระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 2.พัฒนาครูอาชีวศึกษา โดยใช้ศูนย์  Boot Camp ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีอยู่ 4 ภูมิภาคเป็นแกนหลัก โดยมีการประเมินทักษะความสามารถของครู และจัดฝึกอบรม 3.การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ ของเด็กแต่ละสาขาวิชา โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโมดูลอาชีพเฉพาะ  

 

โดยเบื้องต้นจะเริ่มจากสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม และภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพค้าปลีก และ 4 .โครงการเปลี่ยนอาชีวะภาคภาษาอังกฤษอิงลิชโปรแกรม (English Program : EP) และมินิอิงลิชโปรแกรม (Mini English Program : MEP) เป็น ไบลิงกัวโปรแกรม (bilingual Program)

 

 

“ทิศทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของอาชีวศึกษา จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ในสังกัด สอศ.มีการสอนในรูปแบบอิงลิชโปรแกรม 20 วิทยาลัย และมินิอิงลิชโปรแกรม 150  วิทยาลัย รวม  170 วิทยาลัย แต่จากนี้ทั้งหมดจะต้องปรับเป็นแบบ ไบลิงกัวโปรแกรม หรือ จัดการเรียนการสอน 2 ภาษาในวิชาเดียวกัน คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ควบคู่กันไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่า การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพียว ๆ เพราะจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า เมื่อผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ก็จะทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง แต่การสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือ ภาษาแม่ควบคู่กัน จะทำให้ค่อย ๆ ซึมซับภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย ทั้งนี้ การปรับปรุงการเรียนการสอนดังกล่าว จะใช้หลักสูตรเหมือนเดิม แค่เปลี่ยนวิธีการสอน โดยคาดว่าจะเริ่มได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้”เลขาธิการ กอศ.กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2559 นี้ คือ การอบรมครู ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่

 ... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/508286

System.String[]