foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) หรือ สคช.จัดให้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษาเพื่อการก้าวเข้าสู่โลกของการทางาน” ระหว่าง สคช. กับสถาบันการศึกษา 18 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

 

วันนี้(9ส.ค.)ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) หรือ สคช.จัดให้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษาเพื่อการก้าวเข้าสู่โลกของการทางาน” ระหว่าง สคช. กับสถาบันการศึกษา 18 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

โดย นายวีระชัย ศรีขจร ผอ.สคช. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1.เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงร่วมกันนำมาตรฐานสมรรถนะปรับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 3.เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย และ 4.เพื่อร่วมมือในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

 

“การสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นการวัดความรู้และทักษะว่ามีสมรรถนะอยู่ในระดับใด ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง และเป็นการการันตีสถานประกอบการที่เน้นสมรรถนะในการทำงาน เพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อการแข่งขันเสรีที่จะเกิดขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะมีการประเมินสมรรถนะ เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ คือ สาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1.โลจิสติกส์ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเท้นต์ 3.แมคคาทรอนิกส์ 4.บริการยานยนต์ 5.ระบบราง 6.ท่องเที่ยวและโรงแรม และ 7.ธุรกิจการบิน”นายวีระชัยกล่าวและว่า เบื้องต้นตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 จะมีนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาใน 7 สาขาอาชีพดังกล่าวเข้าสู่การประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพประมาณ 50 %และเพิ่มเป็น 100% ในสิ้นปีการศึกษา 2560... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/514734

 

 

System.String[]