foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

Home

มจพ. ผงาดขึ้นอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย World University Rankings 2018


มจพ. ผงาดขึ้นอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย World University Rankings 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผงาดขึ้นอันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย THE (Times Higher Education) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้จัดให้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) ซึ่งนับเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปีนี้จากทั้งหมด 77 ประเทศทั่วโลก มจพ. ติดเข้ามาใน อันดับ 1001+ นับเป็นครั้งแรกที่ มจพ. ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก คือ จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้นจากเดิมในปีที่ผ่านมาติดเพียง 9 มหาวิทยาลัย ในปีนี้ติดอันดับเพิ่มขึ้นเป็น 10 มหาวิทยาลัย คือ มจพ.

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ช่วยกันผลิตผลงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Read more: มจพ. ผงาดขึ้นอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย World University Rankings 2018

พิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น

พิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นและพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี  เป็นประธานมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น อันดับที่ ๔

ประเภท การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้ 

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอบพระคุณผู้บริหารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มาร่วมในงานนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  วิภาวิวัฒน์ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุลรองผู้อำนวยการ

และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยฯ ทุกท่าน

 

ขอบคุณทีมงานศูนย์วิจัยทุกท่าน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  หัวหน้าศูนย์วิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณรองหัวหน้าศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์รองหัวหน้าศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณรองหัวหน้าศูนย์วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ   จิตสุภานักวิจัยประจำศูนย์

อาจารย์นวลศรี   สงสมนักวิจัยประจำศูนย์

อาจารย์กานต์พิชา  กชกานนท์นักวิจัยประจำศูนย์

 

Read more: พิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น