foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ.
foto1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
foto1
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
e-mail: prachyanunn@gmail.com
Phone : 081-7037515

STRI KMUTNB

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วารสารอาชีวะก้าวไกล

 

วารสารอาชีวะก้าวไกล ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559

 

วารสารอาชีวะก้าวไกล   ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/index.php/2016-08-19-07-37-54